ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564 ณ Hall of Fame ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยมี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ กล่าววัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน และ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน

Read more: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564

Handong Global University จากสาธารณรัฐเกาหลี เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้นำคณะผู้แทนจาก Handong Global University ได้แก่ 1.) Dr. Jinwon Ahn, Professor of School of Management & Economics and Director of Handong Institute of International Development Cooperation 2.) Dr. Stephen Strombeck, Dean of School of Business and Professor of Marketing 3.) Mr. Yunsu Shin, Researcher จากสาธารณรัฐเกาหลี

Read more: Handong Global University จากสาธารณรัฐเกาหลี เยือนสถาบัน

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (NIC-NIDA Conference 2022)

          งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) หรืองาน NIC-NIDA Conference 2022 ภายใต้ธีม “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) ผ่านระบบ ZOOM program และ Facebook page : NIDA Thailand 

Read more: งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (NIC-NIDA Conference 2022)

อธิการบดีเข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดี..

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 401 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more: อธิการบดีเข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดี..

'นิด้า' ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ‘สจล.’

          วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ครบรอบ 62 ปี ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า สจล.

Read more: 'นิด้า' ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา...

อธิการบดีร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วม..

 

          อธิการบดีร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 1 เรื่องการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China : PRIC) กับ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัยของประเทศไทย (First Amendment to Memorandum of Understanding on Polar Science Research)                                       

Read more: อธิการบดีร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

'NIDA USR’ จัดกิจกรรมระดมทุน ช่วยเหลือน้องๆ 'ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน' ชุมชนคลองจั่น

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ , นางสาวประภัสสร ประทุมนอก ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น” ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ                                                       

Read more: 'NIDA USR’ จัดกิจกรรมระดมทุน ช่วยเหลือน้องๆ 'ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน' ชุมชนคลองจั่น

‘นิด้า’ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

Read more: ‘นิด้า’ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’

สหกรณ์ “นิด้า” จัดงานทำบุญครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ.จำกัด

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ “นิด้า” ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันทน์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ “นิด้า” ด้วย โดยมี รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ

Read more: สหกรณ์ “นิด้า” จัดงานทำบุญครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ.จำกัด

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง