ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 'นิด้า' 1 ใน 18 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU 'TED Fellow' มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ เสริมสร้างเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read more: 'นิด้า' 1 ใน 18 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU 'TED Fellow' มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ...

นิด้า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 - 10.00 น.  นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ และ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นายยุทธนา สุจริต                                         

Read more: นิด้า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

'นิด้า' ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา 'พระพันปีหลวง'

          วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม "12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ" โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

Read more: 'นิด้า' ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา 'พระพันปีหลวง'

ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Communication University of China (CUC)

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ

Read more: ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Communication University of China (CUC)

สัมมนาวิชาการ "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"

Read more: สัมมนาวิชาการ "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"

NIDA for ALL > ก้าวต่อไปของ "NIDA" Our Next Move Forward แถลงผลงานผู้บริหารสถาบัน (รอบ 6 เดือน)

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำทีมโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ , รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ , ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

Read more: NIDA for ALL > ก้าวต่อไปของ "NIDA" Our Next Move Forward แถลงผลงานผู้บริหารสถาบัน (รอบ 6 เดือน)

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ นิด้า และ 6 สถาบันการศึกษา จัดเวทีความร่วมมือทางวิชาการฯ

          สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ นิด้า และ 6 สถาบันการศึกษาในภูมิภาค จัดเวทีความร่วมมือทางวิชาการในการคุ้มครองผู้บริโภค และความร่วมมือทางวิชาการในการสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค ปี 2565 หวังยกระดับงานนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทุกด้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทุกคน

Read more: สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ นิด้า และ 6 สถาบันการศึกษา จัดเวทีความร่วมมือทางวิชาการฯ

แสดงความยินดี "ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ" เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง, เมธีวิจัยอาวุโสสาขานิติศาสตร์  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

Read more: แสดงความยินดี "ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ" เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ...

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมส่งงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ภายใต้ธีม “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”                                                                                                                   

Read more: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง