ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 



ประชุมหารือ กับ Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงคโปร์

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถิติประยุกต์ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถิติประยุกต์ ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร Logistics Management                                                 

Read more: ประชุมหารือ กับ Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงคโปร์

NIDA จัดกิจกรรม NIDA 1st Info Sessionให้แก่ Banking Institute, Bank of Laos

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม NIDA 1st Info Session เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรจาก Banking Institute, Bank of Laos (BI) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

Read more: NIDA จัดกิจกรรม NIDA 1st Info Sessionให้แก่ Banking Institute, Bank of Laos

คณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ

          ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ (United Nations) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งชาติมหาอำนาจผู้ชนะสงครามได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 

Read more: คณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เราจำเป็นต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานใหม่ในยุคของ AI หรือไม่”

          Prof. Dr. Karl Stöger ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายการแพทย์ รองหัวหน้าภาควิชาจริยธรรมและกฎหมายการแพทย์  แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหากฎหมายการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงสร้างองค์กรทางการแพทย์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดูแลสุขภาพและกฎหมายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Read more: คณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เราจำเป็นต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานใหม่ในยุคของ AI...

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

          Prof. Dr. Michael Lysander Fremuth ผู้อำนวยการด้านวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา "สิทธิมนุษยชน" แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสหภาพยุโรป สิทธิมนุษยชน นิติปรัชญา และรัฐศาสตร์ ได้นำเสนอรายละเอียดของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนซึ่งเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเวียนนา  ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

Read more: คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับ​การมีบทบาท​ของศาลรัฐธรรมนูญ​ออสเตรีย​

          Prof. Dr. Iris Eisenberger ศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมและกฎหมายมหาชน แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายสหภาพยุโรป กรุณาให้เกียรติ​บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย”                                                              

Read more: คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับ​การมีบทบาท​ของศาลรัฐธรรมนูญ​ออสเตรีย​

คณะนิติศาสตร์เยือน Juridicum, Universität Wien

          Prof. Dr. Brigitta Zöchling-Jud คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา (Juridicum, Universität Wien) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชน กฎหมายยุโรปและกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ และนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการของ Universität Wien และได้ร่วมหารือเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ NIDA

Read more: คณะนิติศาสตร์เยือน Juridicum, Universität Wien

ประชุมหารือกับ Communication University of China (CUC), สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ดร.ธีรติร์ บันเทิง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, คุณอินทิรา เจษฎาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

Read more: ประชุมหารือกับ Communication University of China (CUC), สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University (IU)

          วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะผู้บริหารของ IU                                                                                    

Read more: ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University (IU)

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง