ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Information Sharing Session

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันได้เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Information Sharing Session ซึ่งจัดโดย Prospect Burma นำโดย คุณ Angela Dim ตำแหน่ง Partner Relationships Manager และ คุณ Kay Khine Oo ตำแหน่ง Program Officer เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ให้แก่ ผู้เข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรจาก Prospect Burma สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตร M.A. in English Language Studies and Teaching คณะภาษาและการสื่อสาร และ รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว มาร่วมนำเสนอหลักสูตร พร้อมทั้งร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 50 คน ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบัน

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง