ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 19 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่  19 - 20 มกราคม 2566  โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

          ในส่วนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ทางสถาบันได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน โดยมีรายนามคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด ดังนี้ 

          ชุดที่ 1  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ประธานผู้ตรวจประเมิน) , รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร     

 

          ชุดที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา  ฉายจิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประธานผู้ตรวจประเมิน) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย รองอธิการบดีสายนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

          โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ จะมีการประเมินในระดับสถาบัน และระดับคณะ จำนวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ , คณะสถิติประยุกต์ , คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร , คณะภาษาและการสื่อสาร , คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะการจัดการการท่องเที่ยว , คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ , คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยนานาชาติ

 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพ และการพัฒนาการบริหารจัดการที่นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของสถาบัน โดยการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx มาเป็นกรอบการพัฒนาสถาบันให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง