ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก” ณ ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

          ภายใต้โครงการ“นวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพื้นที่ต้นแบบในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เอื้อต่อการสร้างสมรรถนะในอนาคตให้แก่บุคลากรท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นตลอดช่วงชีวิตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.)

 

          โดยได้รับเกียรติจาก คุณกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครัังนี้ ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ การนำเสนอแผนพัฒนาขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์โดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครนายก (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) , แผนยุทธศาสตร์สำหรับรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร (หัวหน้าโครงการ) และการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดนครนายกสู่ความยั่งยืนใน หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน CBT นครนายกสู่ความยั่งยืน” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 หน่วยงานจังหวัดนครนายก ได้แก่

 

- คุณกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

- คุณจันทนา พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก

- คุณจิราพร เพชรดำ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

- คุณวิภาดา พวงคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครนายก

- ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครนายก

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA

 

          ในนามหัวหน้าโครงการและคณะทำงานทุกคนขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากผู้บริหารของจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ทุกๆ ท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วยดีเสมอมา และพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนไปพร้อมๆ กันทั้งจังหวัดต่อไป

 

โดยท่านสามารถรับชมการนำเสนอแผนฯและการเสวนาดังกล่าว 

ย้อนหลังได้ที่นี่

• ช่วงที่ 1 การนำเสนอแผนฯ : https://fb.watch/i8rWkOlmBf/?mibextid=cr9u03

• ช่วงที่ 2 การเสวนา : https://fb.watch/i8r_ZqJB9D/?mibextid=cr9u03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง