ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University (IU) สหรัฐอเมริกา

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Professor Dr. Faridah Pawan - IU ASEAN Gateway Academic Director และ Professor Dr. Charles Reafsnyder – Human Capacity and Institutional Development Consultant จาก Indiana University (IU) สหรัฐอเมริกา โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ IU เช่น การเตรียมการขอทุน USAID สำหรับการจัดหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การร่วมทำวิจัย การร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง