ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะจาก Yersin University (Yersin) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และนายภาณุ บุญมา นักวิเทศสัมพันธ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กการ ให้การต้อนรับ Ms. Nguyen Thi Hoang Hgyuen, Vice-Dean Mr. Tran Thien Nhan, Lecturer และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 32 คน Foreign Language and Oriental Studies Department จาก Yersin University (Yersin) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร และชุมชน ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี และนางสาวปัญชลี เรืองสมุทร บรรณรักษ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง