ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Meeting with the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga

          On March 1, 2023, Professor Dr. Tippawan Lorsuwannarat, NIDA President; Associate Professor Dr. Sombat Kusumavalee, Vice President for Academic and International Affairs; and Assistant Professor Dr. Aree Manosuthikit, Assistant to the President for International Affairs, were very warmly greeted and welcomed by Professor Dr. Bagong Suyanto, Dean, and Dr. Sulikah Asmorowati, Vice Dean for Resources, and Lecturer Agastya Wardhana, International Relations Department and Internationalization, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga. After the meeting, the NIDA representatives attended the meeting hosted by the Faculty of Social and Political Sciences in which there was an exchange of ideas and discussion as regards further academic collaboration and potential activities both institutions can mutual engage in the near future.

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง