ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

อธิการบดี


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3331 , 02-377-7505

 

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Administrative Studies) York University แคนาดา 
 • M.E.S.  (Information Management) York University แคนาดา 
 • Diploma in Managerial Control & Management Information Systems, Research Institution for Management Science (RVB) เนเธอร์แลนด์ 
 • M.P.A. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • B.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ   

 • องค์การและการจัดการสมัยใหม่
 • การจัดการนวัตกรรมในองค์การ
 • งบประมาณภาครัฐ

 

หน้าที่การงานปัจจุบัน

 • อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม
 • อนุกรรมการบริหารเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กองบรรณาธิการ  วารสารสมาคมนักวิจัย (Journal of the Association of Researchers) (ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • Reviewer  วารสาร Heliyon Journal, Scimago Quartile 1.
 • Reviewer วารสาร Foresight สำนักพิมพ์ Emerald, Scimago Quartile 2.
 • Reviewer  วารสาร Economic Research สำนักพิมพ์ Routledge, Scimago Quartile 2.

 

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • กรรมการประจำสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร International Ph.D. Program in Development and Governance     
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 • กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • รองประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการกลางสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำระบบและข้อบังคับว่าด้วยนโยบายและแผนการประกันคุณภาพและความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการบริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์                                        
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ                                    
 • ผู้อำนวยการกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคปกติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร International Master Program in Public and Private Management

 

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • กรรมการสวัสดิการข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. 
 • Adjunct Professor, Airlangga University, Surabaya, Indonesia
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ในกรรมาธิการปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล  ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 • อนุกรรมการเทคนิคสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • กรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 • อนุกรรมการฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ         (ปปช.) 
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม 
 • กรรมการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ใน ก.พ.อ. 
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ใน ก.พ.อ. 
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (รัฐวิสาหกิจสังกัด กทม.) 
 • กรรมการพัฒนาบุคลากรในสายงานสนับสนุน สำนักงานศาลปกครอง  
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • กรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใส กรมศุลกากร 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 • อนุกรรมการติดตามและกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการ “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” จำนวน 15 โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วันที่ 11 ตุลาคม 2553. 
 • กรรมการพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ 45/2552 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552.
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดวางระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐของส่วนราชการ (PSO) 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 •  ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 • เลขานุการและอนุกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 • รักษาการหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ  สำนักงบประมาณ (2542-43)
 • กรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลและตัวแบบเพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 • กรรมการกำกับการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการบริหารเงินสดของกรมบัญชีกลาง 
 • ตัวแทนสำนักงบประมาณเจรจาหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก  และธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asia Development Bank) ในการจัดเตรียม Letter of Intent และเงื่อนไขโครงการเงินกู้