ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3334

 

ประวัติการศึกษา     

 • ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of Ottawa, ประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2544
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2535
 • ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2529

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2550 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2545 – 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ University of Windsor, ประเทศแคนาดา
 • 2544 - 2545   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ Lakehead University ประเทศแคนาดา
 • 2543 – 2544 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ University of Ottawa ประเทศแคนาดา
 • มค – มิย. 2543 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ Carleton University ประเทศแคนาดา
 • 2531 - 2537ผู้ประสานงานวิจัย แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา (Sectoral Economics Program: SEP) และแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technological Development Program: STD) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

 • พ.ย. 2561 - พ.ย. 2564คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ย. 2555 – มิ.ย. 2556รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ต.ค. 2554 – พ.ย. 2555รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ธ.ค. 2551 – ต.ค. 2554รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

PUBLICATIONS ภาษาไทย

 • “การทำหน้าที่ของครัวเรือนไทย ภายใต้บริบทสังคมสูงวัย” (ร่วมกับ ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พิมพ์ที่ บริษัทมิตรภาพการพิมพ์ และสตูดิโอ จำกัด (2564) 
 • “รายจ่ายทางภาษี: ผลต่อการกระจายรายได้ และการออม” โดย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทิพเนตร์การพิมพ์ (เมษายน 2561)
 • “ดัชนีพฤฒพลังของประเทศไทย (Thailand Active Ageing Index)”  (ร่วมกับ ผศ.ดร. นิรมล อารยอาภากมล) นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ห้อง 6011 อาคารนวมินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • “หลักประกันรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Income Security for Sustainable Development)” นำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ห้องจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์
 • “ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคของคนไทย” NIDA Economic Review (ตีพิมพ์เดือนกรกฎาคม 2558)
 • “การคลังเพื่ออุดมศึกษากับคุณภาพอุดมศึกษาไทย (Thailand Higher Education Financing and Its Quality)” นำเสนอในงานวิจัยเพื่อการสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • “ผลของการพัฒนาประเทศกับความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย” (รวมกับ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์). วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 1/2556
 • “สวัสดิการสังคมเพื่อภูมิคุ้มกัน” นำเสนอในการสัมมนาวิชาการ “ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน” วันอังคารที่ 26 พฤศจิการยน 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • “รัฐกับการพัฒนาทุนทางสังคม” นำเสนอในงาน Thailand Research Expo 2011 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 
 • “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืน” บทความวิชาการเสนอต่อศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • “ความท้าทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแห่งชาติ” วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)

 

PUBLICATIONS ภาษาอังกฤษ

 • “Saving for Old Age in Thailand” Singapore Economic Review Conference 2017. 2-4 August 2017, Mandarin Orchard Hotel, Singapore.
 • “Religious and Non-religious Giving in Thailand: An Economic Perspective” European Journal of Social Science, Vol. 38. No. 1, April 2013
 • “Healthy Ageing and Healthy Economy” NIDA Case Research Journal, Vol 2.No2, (July-Dec 2013).
 • “Impact of the 2008-09 Global Economic Downturn on the Labor Market of Thailand.” A case research submitted to NIDA Case Research Journal, vol. 4, no. 1, (Jan- June 2012).
 • “Financial and Social Capitals of Elderly People in Thailand.” Asian Social Science, Vol.8, No.15, December 2012.
 • “Strategic Interaction and Charitable Fundraising”(with V. Barham).  Modern Economy, Vol.3, No.3, May 2012
 • “Two-Part Tariff Lottery as a Means to Provide Public Good at Social Optimum.” (with V. Barham) Theoretical Economics Letter, Vol.2, No.1, February 2012 
 • “The ASEAN-China Free Trade Agreement: The Shattering of the Glass Industry in Thailand?” NIDA Case Research Journal, Vol. 2, No.1, January 2010. 
 • “Charitable Giving, Volunteering, and the Paid Labour Market.” (with R. A. Devlin and V. Barham) Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.38, No.1, 77-94 (2009) 
 • “Social and Political Participation in Canada” (with R.A. Devlin).  A book chapter in the research collection entitled “Social Networks: Development, Evaluation and Influence” edited by Frank Columbus, Nova Science Publishers, New York, 2009.  
 • “Social Networks and Private Philanthropy” (with R. A. Devlin). Journal of Public Economics, Vol. 92, No. 1-2, February 2008.
 • “The Influence of Social Capital on the Wages of Immigrants and Native-Born Canadians.” NIDA Development Journal, Vol.48, No.4, December 2008.   
 • “Social Capital and the Labour Market Outcomes” NIDA Economic Review, Vol. 2, No. 1, June 2007.
 • “Charitable Giving and Charitable Gambling: An Empirical Investigation” (with R. A Devlin). National Tax Journal, Vol. 57, No. 1, March 2004.
 • “February is Heart and Stroke Month” (with V. Barham). Paper presented at the Annual Conference of the Canadian Economic Association (CEA), Ottawa, on May 29-June 2, 2003.
 • “Simple vs. Two-stage Lotteries: An Experiment on Charitable Fundraising” (with J. Spraggon). A pilot experiments under the financial support of Lakehead University Collaborative Research Facilitation Grants, 2002.
 • “Giving to charity: direct versus indirect donations” (with R. A. Devlin). A report submitted to Statistics Canada, 2002.
 • “Donations of Time and Money: An Econometric Analysis” (with R. A. Devlin). A report submitted to Statistics Canada 2002.
 • “Thailand Industrial Development and Restructuring.” Paper presented at the Regional Forum for Sustainable Industrial Development and Restructuring in Asia and Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia. 1994.
 • “Science and Technology Infrastructure and Development in Thailand” A report submitted to the United States Agency for International Development (USAID), 1990.
 • “Enhancing Private Sector Research and Development in Thailand” A report A report submitted to USAID, 1989.
 • “Higher Education on Science and Technology in Thailand in the Next 15 Years.” A report submitted to the Education, Science and Culture of Asia and Pacific (ESCAP), United Nations, 1988.
 • “Capability Development for Electronics and Information Technology-Based Industries” Report prepared for the Canadian International Development Agency (CIDA).

 

โครงการศึกษาวิจัยที่แล้วเสร็จ

 • โครงการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพคนไทย ตามช่วงวัยและพื้นที่” (รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ร่วมกับผศ.ดร. นิรมล อริยอาภากมล) สนับสนุนโดย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กรกฎาคม 2564
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การออมเพื่อชราภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ” (รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ร่วมกับนักวิจัยอื่น ๆ) โครงการวิจัยภายใต้เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2561 เสนอต่อสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนา ชุด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560
 • แผนงานวิจัย “รายจ่ายทางภาษี: ประสิทธิภาพ การกระจายรายได้ และการออม” (รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์) แผนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นำเสนอต่อสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • โครงการศึกษาวิจัย “พฤติกรรมและทัศนคติต่อการออมเพื่อเกษียณอายุของแรงงานในสถานประกอบการที่มีรายได้น้อย” นำเสนอต่อ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ภายใต้แผนงานสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 สิงหาคม 2560
 • โครงการศึกษาวิจัย “กองทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ” (รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์)  ภายใต้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2559
 • โครงการศึกษาวิจัย “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุลยั่งยืน” (รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์)  โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นำเสนอต่อสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • โครงการศึกษาวิจัย “สังคมไทยกับการบริจาค และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา” (รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์)  โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นำเสนอต่อสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • โครงการศึกษาวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน
 • โครงการ “การบริหารโครงการวิจัยเพื่อยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม : ด้านผู้สูงอายุ” สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565
 • โครงการ “การวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อพัฒนาการเด็กในช่วงประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี)” สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีนาคม - ธันวาคม 2564
 • โครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Active Ageing Index (AAI) เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Cares: LTCs)” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณแผ่นดินปี 2565

 

SCHOLARSHIPS AND RESEARCG GRANTS

 • Social Science and Humanities Research Council of Canada (2005-2007). For the research study on “Northern Community and Special Events: Outcomes of Participation, Tourism, and Volunteering for Community Capacity Building and Sustainable Social Capital.” 
 • University of Windsor Research Board (2005-2006). The Internal Social Science and Humanity Research Council (SSHRC) 4A Award for the research project entitled “Economics of Volunteering.”
 • Status of Woman Canada (2004-2005). For a research study on “Gender Dimensions of Canada’s Social Capital.”
 • University of Windsor Research Board (2004-2005). Internal SSHRC 4A Award for the research project entitled “Economics of Private Philanthropy.” 
 • Canadian International Development Agency (1994-2000). Scholarship to pursue Ph.D. in Economics.
 • ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2534) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง การศึกษาความสามารถในการทดแทนวิศวกรด้วยช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์