ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


 รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3927 , 3968

 

ประวัติการศึกษา

  • 2537   ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไทย)
  • 2540   ปริญญาโท - Master of Arts(Economics) Eastern Michigan University (สหรัฐอเมริกา )
  • 2544   ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy(Economics) University of Wisconsin-Milwaukee (สหรัฐอเมริกา )

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • เศรษฐศาสตร์( Economics )
  • การเงิน( Finance )

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
  • กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ RMBA, Eng-MBA ภาคพิเศษ EMBA, Y- MBA, Flex, Pro-MBA, A-MBA, Inter, FIRM, Ph.D, CBI
  • กรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา AACSB, EQUIS, AMBA, , Engage  EdPex,  AUN-QA