ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

คณบดีคณะสถิติประยุกต์ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3551 , 3030

 

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D.(Information Systems), University of of Maryland, Baltimore County, U.S.A.
  • M.B.A.(Management), Kasetsart University
  • M.S.(Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand.

 

สาขาที่เชียวชาญ     

  •  .
 

ประวัติการทำงาน

  • .