ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร


 

ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3133

 

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Doctor of Education (Teaching English to Speakers of Outher Language) University of Exeter, UK

สาขาที่เชียวชาญ

 • ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม (Foreign Language and Culture)
 • ภาษาศาสตร์ (Linguistic)

สาขาความสนใจ

 • Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • English Language Teaching (ELT)
 • English for Specific Purposes (ESP)
 • Psychology for Language Teachers

ประวัติการทำงาน

 • 2563 รักษาการแทนคณบดี
 • 2561 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2554 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 

คณะผู้บริหาร