ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


 ศ.ดร. จิรประภา อัครบวร

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3484

 

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. Human Resource Development, University of Minnesota
 • M.S. Human Resource Development, Pittsburg State University
 • ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาองค์การ
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • HR Audit
 • การวินิจฉัยองค์การ Nine Cells
 • การสำรวจความผูกพัน Emo-meter
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • .