ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3333

 

ประวัติการศึกษา 

  • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Computer Science  มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา (2546-2551)
  • ปริญญาโท Master of Science สาขา Computer Science มหาวิทยาลัย Towson University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2542-2545)
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534-2536)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527-2531)

 

ประสบการณ์ทำงาน

  • คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2560)
  • ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556 - 2559)
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553 - 2556)