ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3589

 

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก Public Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2554)
  • ปริญญาโท Master of Financial Planning, Griffith University บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (2547)
  • ปริญญาตรี Bachelor of International Business,Griffith University บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (2545)
  • ประกาศนียบัตร Graduate Certificate of Professional Accounting, Griffith University บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (2553)

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2558-2565)
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555-2558)
  • ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553-2554)

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารจัดการองค์กร การจัดการความรู้และนวัตกรรม การจัดการการเรียนรู้ การจัดการผู้ประกอบการ