ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

อ.ใจชนก ภาคอัต

ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนาประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )   
 • ปริญญาโท - Master of Science (Technology Management), Northrop University, (USA)
 • ปริญญาโท - Master of Business Administration (Marketing), Northrop University, (USA)

สาขาที่เชียวชาญ 

 • วิทยากรฝึกอบรม
 • การบริหารงานฝึกอบรม
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 • จิตวิทยาการบริหาร
 • ทีมงาน
 • การบริหารงานบุคคล

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • อดีตรองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์