ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยประวัติการศึกษา

 • University of Canberra, Australia ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ Ph.D. in Corporate Law (specializing in Intellectual Property), 2007
 • University of Canberra, Australia นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ LL.M. in Business Law, 2002
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต อังกฤษธุรกิจ B.A. (Bachelor of Arts - Business English), 2000
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต LL.B. (Bachelor of Law), 1999

สาขาที่เชียวชาญ

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2551 – 2554 ที่ปรึกษากฎหมาย Legal Consultant in Intellectual Property Law,บริษัท Bangkok Thai Trading Co. Ltd., Bangkok
 • ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ Legal Consultant in Corporate Law and Intellectual Property Law (Freelance)(Specific responsibility: contractdrafting, legal statement editing, and legal advice offering)
 • 2551 – 2553 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 2551 ที่ปรึกษา Advisor of undergraduate students for the IP Moot Court organized by the British Council and Central Intellectual Property and International Trade Court, Bangkok, 2008