ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3339

 

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต 2531 ม.ธรรมศาสตร์(เกียรตินิยม (รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล) การเมืองการปกครอง) 
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 2537 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (เกียรตินิยม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
 • Ph.D. (Management Learning) 2549 Lancaster University, UK

 

ประวัติการทำงาน(ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรม โครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
 • ที่ปรึกษา โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ประวัติการทำงาน(อดีต)

 • คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศาลปกครอง
 • ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2560)
 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ วารสาร “คน” สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

 

ประสบการณ์ด้านโครงการศึกษาวิจัยและการให้คำปรึกษา

 • Visiting Fellow at Griffith University, Brisbane, Australia (พ.ศ. 2538)
 • คณะที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2539)
 • คณะทำงานการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2540)
 • นักวิจัยโครงการประเมินผลกระทบหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2545)
 • นักวิจัยโครงการศึกษายุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษาตำบลบางพระ จ.ฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2545)
 • นักวิจัยบูรณาการและเลขานุการโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายและแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ตุลาคม 2545 – มิถุนายน 2546)
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545-2549
 • ที่ปรึกษาโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารในกระทรวง/กรม เพื่อเป็นผู้ผลักดันการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2546)
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มภารกิจหรือกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงาน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดีในกลุ่มภารกิจที่เป็นกระทรวงนำร่อง (กระทรวงอุตสาหกรรม) (สิงหาคม 2546 – กันยายน 2547)
 • นักวิจัย “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ” (ตุลาคม 2547 – เมษายน 2548)
 • หัวหน้าทีมวิจัย “โครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจเอกชน กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลเครือซิเมนต์ไทย” (ตุลาคม 2547 – ปัจจุบัน) (สนับสนุนโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
 • นักวิจัย “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้านเศรษฐกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว” สำนักงานการพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2548)
 • รองผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย” (นบม.) รุ่นที่ 14 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เมษายน-พฤษภาคม 2548)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (กันยายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2549)
 • หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารหน่วยงานภาครัฐ” (PMQA) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (มกราคม 2549 – กันยายน 2549)
 • หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบระบบงานสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐมนตรีไทยกับต่างประเทศ” สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กันยายน 2549-เมษายน 2550)
 • คณะนักวิจัยเพื่อจัดทำ “รายงานการพัฒนาคน” (Human Development Report) ประจำปี 2549 ของประเทศไทย โดยโครงการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Development Program)
 • อาจารย์ที่ปรึกษา (Coach) สำหรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2548-2549)
 • นักวิจัยโครงการวิจัย “องค์กรต้นแบบของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงาน” (มกราคม 2549-2551) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 • ที่ปรึกษาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข (2549)
 • ที่ปรึกษา “โครงการจัดทำวัฒนธรรมองค์การ” สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549-50)
 • ที่ปรึกษา “โครงการจัดทำวัฒนธรรมองค์การ” และ “ขีดสมรรถนะของบุคลากร” (Compentency) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง (2549-50)
 • ที่ปรึกษาการจัดทำ HR Scorecard สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง (2550)
 • ที่ปรึกษาการจัดทำ HR Scorecard กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2550)
 • ที่ปรึกษาการจัดทำ “ผังยุทธศาสตร์” (Strategy Map) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • รองผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย” (นบม.) รุ่นที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (มีนาคม-เมษายน 2550)
 • ที่ปรึกษา “โครงการการจัดการความรู้” (KM) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2550)
 • หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กร” เสนอต่อ สำนักวิจัย นิด้า (2550)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (นบ.มทร.) รุ่นที่ 1-2 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สิงหาคม-ตุลาคม 2551)
 • รองผู้อำนวยการหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง” (นปส.) กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 51,52,53 (2550-2552)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย “คุณลักษณะและขีดความสามารถของข้าราชการไทยใน 10 ปีข้างหน้า” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551-2552)
 • ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2551)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบผู้ตรวจราชการระดับกรม” สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กพร. ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2551-2552)
 • นักวิจัยโครงการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2552-2553)
 • นักวิจัยโครงการศึกษา “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2552-2553)
 • หัวหน้าโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทำรายการสมรรถนะตามหน้าที่กลุ่มงาน (ข้าราชการธุรการ)” สำนักงานอัยการสูงสุด (2552-2553)
 • หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย “การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการระดับบริหาร (Leadership Career Path)” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) (2553-2554)
 • ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (2553)
 • ที่ปรึกษาโครงการ “การจัดการความรู้” โรงงานยาสูบ (2553)
 • หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย “แนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกศค.) กระทรวงศึกษาธิการ (2554-2555)
 • ที่ปรึกษาโครงการ “Strengthen PTT Group HR Fundamental” กลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท) (2554-2555)
 • ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรม พ.ศ. 2555-2558” บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • ปรึกษาโครงการ “การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุ” กลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท) (2556)
 • หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาผู้นำทางสังคมรุ่นใหม่” (Young Social Leadership Development Program) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
 • หัวหน้าโครงการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร” สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า (2546-2548)
 • กรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า (2546-ปัจจุบัน)
 • กรรมการคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 • กรรมการคณะกรรมการคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2552, 2553)
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การ และ การพัฒนาคนและองค์การตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น  วิทยาลัยการทัพบก  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาวิจัยแห่งชาติ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง บริษัทเบทาโกร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.) สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ก.พ.ร. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนบำเหน็จแห่งชาติ (กบข.) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  NECTEC วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กรมราชทัณฑ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กลุ่มบริษัทมติชนจำกัด การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทสหพัฒน์ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคแห่งประเทศไทย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด สมาคมการบริหารจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เป็นต้น