ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

ผศ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3290

 

ประวัติการศึกษา 

 • Ph.D. in Second Language Acquisition, University of Wisconsin-Madison
 • M.A. in Teaching English to Speakers of Other Languages, Monterey Institute of International Studies
 • M.A. in Language and Communication, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • B.A. in French & English (honors), Faculty of Arts (คณะอักษรศาสตร์), Chulalongkorn University

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Second Language Acquisition
 • Language Ideologies & Identities in Bi/Multilingualism
 • Qualitative Research (Ethnography)

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปริญญาเอก คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2561, 2564-ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. 2541 – 2542)

 

Scholarships & Awards

 • Ph.D. Teaching Assistantship, University of Wisconsin-Madison, USA (2005-2008)
 • Merit-Based Scholarship for Graduate Studies, Monterey Institute of International Studies, California, USA (1999-2000)
 • Visiting Scholar, TESOL and Applied Linguistics Department, Indiana University Bloomington, Indiana, USA (1996)