ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

รศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3664

 

ประวัติการศึกษา 

  • ปริญญาเอก Docteur en droit (droit public), mention très honorable Université Aix-Marseille III (Paul Cézanne) ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2554
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2541
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2532

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • กฎหมายมหาชน : กฎหมายรัฐธรรมนูญ; ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน; สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน; กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ; นิติปรัชญา

 

ประวัติการทำงาน

  • กันยายน 2542 – พฤษภาคม 2546 รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
  • สิงหาคม 2554 – เมษายน 2563 คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
  • พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์