ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 
+ หน้าหลัก
+ สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและยุุทธศาสตร์การบริหาร
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ทุนการศึกษา
รับสมัครออนไลน์
จากใจศิษย์เก่า

+ คณะ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและยุุทธศาสตร์การบริหาร
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ


+ หน่วยงาน 


สำนักงานสถาบัน

กองกลาง
กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน
กองคลังและพัสดุ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองงานผู้บริหาร
กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
กลุ่มงานกิจการนานาชาติ
กลุ่มงานติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานสภาสถาบัน


หน่วงานอื่นๆ

สำนักวิจัย
สำนักสิริพัฒนา (สำนักฝึกอบรม)
สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุด)
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" (NIDA Poll)
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ.โครงการ

NIDA KM: Knowledge & Success
NIDA Poll
NIDA journal web
NIDA Macro Forecast

+ วิจัย

สำนักวิจัย
ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์
ศุนย์บริการวิชาการ
Knowledge Management 

+ ห้องสมุด

หอสมุดสุขุม นวพันธ์
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

+ แคมปัส ไลฟ์  

สิ่งอำนวยความสะดวก
เยี่ยมชมนิด้า
กิจกรรมและสโมสรนักศึกษา

+ นักศึกษา

E - Service
บริการการศึกษา
บริการเทคโนโลยี
ห้องสมุด
กิจกรรมนัศึกษา
ระบบสารสนเทศ
ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System)
ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (Attendance Tracking System : ATS)
ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System)
ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online
E-mail สำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
ระบบรับสมัครออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

+ บุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ระบบสารสารเทศ
ระบบ E-mail
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์

+ ศิษย์เก่า 

จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์
สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
100 เกียรติคุณ
นักศึกษาเก่าดีเด่น
นักศึกษาเก่าแยกรายปี
นักศึกษาเก่าแยกรายคณะ
กองทุนนิด้าพัฒนา
ความเป็นมา
ช่องทางการบริจาค
รายชื่อผู้บริจาค
การลดหย่อนภาษี 2 เท่า
โครงการพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกฯ
โครงการระดมทุนอื่นๆ


+ เกี่ยวกับนิด้า

ประวัติ สพบ.
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
คณะผู้บริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
กรรมการสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำคัญ
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบัน
International Relations
ติดต่อเรา


+ ปฏิทินการศึกษา
+ ปฏิทินกิจกรรม
+ ข่าวประชาสัมพันธ์
+ เอกสารเผยแพร่
+ ร่วมงานกับเรา