ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อ "พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์ปาฐก

 

          นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ และ ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ในการเป็นผู้วิพากษ์บทความด้วย