ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1

 

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์องค์การ (Communication for Brand Creation) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์องค์การ และให้เกิดการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรช่วยให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน

          โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและการนำเสนอนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ ภายในงานมีการการบรรยาย เรื่อง การสร้างBrand NIDA: โอกาสและอุปสรรค โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การการบรรยาย หัวข้อ ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์องค์การ โดย อ.วิกรานต์  มงคลจันทร์ Senior Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) และการบรรยาย เรื่อง วิธีการสื่อสารเพื่อสร้าง Brand NIDA ให้ประสบความสำเร็จ โดย รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 22 ? 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรม แคนทารีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเดินทางมานิด้า




การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ



เดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27



เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง