ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน"

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการปัจจัยความสำเร็จในการบูรณาการการประยุกต์ใช้กลไกและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการศึกษาจนเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในนโยบายธรรมาภิบาล และความโปร่งใสของประเทศอาเซียนที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งในการเป็นประชาคมอาเซียน

          โดยดำเนินการผ่านโครงการวิจัย“ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติภายนอกและภายในมาเป็นผู้บรรยายดังนี้ 

 

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: ประสบการณ์จากประเทศไทย” 

ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลักโครงการวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย: “ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการต่อต้านการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่”

ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล นักวิจัย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อภิปราย “แนวทางการต่อต้านทุจริต: ภาพรวมประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง