ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 หัวข้อ “แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

          ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติภายนอกมาเป็นผู้บรรยาย ดังนี้ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม: ความเป็นไปได้และอุปสรรค” ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง