ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1)

 

          เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1)” เพื่อรับทราบเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA หมวด 6-11 และสามารถนำไปพัฒนางานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของแต่ละหลักสูตร

 

          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ อ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการบรรยายของคณาจารย์แต่ละคณะ และนำเสนอแนวทางการเขียนรายงาน ตามเกณฑ์AUN-QA หมวด 6-11 โดยได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลในแต่ละหมวด และได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละหน่วยงานร่วมทำ Workshop ตามหมวดที่รับผิดชอบซึ่งวิทยากรได้มีการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 ภายในงานมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวน 130 คน ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง