ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

          เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ โดยรอบศูนย์การศึกษานอกสถานที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ และ คุณสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จากสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการห้องสมุด พร้อมนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชม หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ห้องสมุดอาเซียนถนัด คอมันตร์ ห้องสมุดเคลื่อนที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางกะปิ

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง