ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

NIDA Summer Camp 2019

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการ NIDA Summer Camp ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "Creative and Innovative Economy" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 84 คน จาก 19 ประเทศ

          ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้แทนจากสถานทูต พร้อมทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาจากนานาประเทศ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมต่างๆ ของโครงการประกอบด้วยการจัดบรรยายแนวทางด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม การบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “Design Thinking” ห้องเรียนภาษาไทยเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ และทัศนศึกษาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง