ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 มหาวิทยาลัยจากสมาชิก ปอมท. ทั้งหมด 28 มหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้แบ่งการประชุมเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก การปาฐกถาเกียรติยศ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาและแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ช่วงที่สอง การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 ช่วงที่สาม การเสวนาวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย” โดย 1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการเสวนา โดย คุณรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์ ผู้ดำเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ NEWS 1 (นิวส์วัน)

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง