ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม

          ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามได้แก่ พันตำรวจโทพงษ์ธร  ธัญญสิริ เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  นายอธิพล  มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดยะลา นายสุนทร  ปราบเขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นสักขีพยาน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เน้นการพัฒนาส่งเสริมบูรณาการระหว่างบุคลากรกระทรวงยุติธรรม และนักศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นมาช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทั้งในระดับชุมชนและสังคม และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่เป็นเครือข่าย  ขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนการสอนนอกที่ตั้งจังหวัดยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง