ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของโครงการจิตอาสาพระราชทานกลุ่มนักเรียน Hits: 231
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 1187
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 1014
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 1057
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 942
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 1124
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 1116
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 1217
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 1232
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 1050
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 1146
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 1047
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 1181
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 1497
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 844
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 983
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 985
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 1157
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 1250
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 1015
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 1690
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 1057
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 1017
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 1101
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 1392
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 1044
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 1007
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 1046
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 1356
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 1062
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 1166
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1074
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 1070
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 1198
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 1058
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 1137
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 1178
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 1163
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 998
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1255
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1275
ขอแสดงความยินดี Hits: 1327
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 1607
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1220
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 1347
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 1237
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 1505
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 1373
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1327
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 1439