ติดตาม :        เลือกภาษา THEN วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (The International College of NIDA) นำเสนอหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายโดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Foreign Professor) จากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

เป็นบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการแห่งแรกของเอเซีย สร้างนักวางแผนการท่องเที่ยวแห่งอนาคต เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดแบบองค์รวม (Holistic) และเป็นคลังสมองทางการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียน สอนโดยคณาจารย์ที่จบปริญญาเอก 100 เปอร์เซ็นต์ และมีตำแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมากที่สุดในประเทศไทย

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะแรกในประเทศไทย ที่ได้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมเข้ากับหลักทางนิเทศศาสตร์ เพื่อต่อยอดพรมแดนความรู้ สร้างผู้นำยุคใหม่ให้มีพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์นิด้า มุ่งสร้าง "นักวิชาชีพ-นักวิชาการ-นักบริหาร" ให้รู้หลักกฎหมายและสังคมไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญ ของนักบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยปรัชญา "นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา"

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะแรกในประเทศไทยที่บูรณาการศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสารในบริบทอาชีพ คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในหลายแขนง อาทิ ภาษากับการเมือง การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ นานาภาษาอังกฤษโลก สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาสังคมไทยผ่านมิติภาษาและการสื่อสาร

คณะพัฒนาสังคมและยุุทธศาสตร์การบริหาร

คณะชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม และมุ่งสร้างบุคลากรให้มีความคิดเชิงวิพากษ์ และเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรม

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสมดุล ผ่านกระบวนคิดทางทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ โดยผสมผสานปรัชญาของไทยและนานาชาติ ภายใต้ฐานคิด "เพิ่มคุณค่ามนุษย์ พัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อสังคมสมดุลและยั่งยืน"

คณะสถิติประยุกต์

คณะแรกในประเทศที่เปิดสอนด้านสถิติประยุกต์ พรั่งพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT โลจิสติกส์ และวิทยาการประกันภัย มากด้วยประสบการณ์ ให้บริการวิชาการ (consult) ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ