ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะรัฐประศาสนศาสตร์

"พัฒนาคนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ บนวิสัยทัศน์ของนวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล และการบริหารที่ยั่งยืน โดดเด่นด้วยการสร้างผู้นำให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยผลผลิตผู้ว่าราชการจังหวัดกว่าครึ่งประเทศ"