ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะสถิติประยุกต์

คณะแรกในประเทศที่เปิดสอนด้านสถิติประยุกต์ พรั่งพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT โลจิสติกส์ และวิทยาการประกันภัย มากด้วยประสบการณ์ ให้บริการวิชาการ (consult) ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ