ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสมดุล ผ่านกระบวนคิดทางทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ โดยผสมผสานปรัชญาของไทยและนานาชาติ ภายใต้ฐานคิด "เพิ่มคุณค่ามนุษย์ พัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อสังคมสมดุลและยั่งยืน"