ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะพัฒนาสังคมและยุุทธศาสตร์การบริหาร

คณะชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม และมุ่งสร้างบุคลากรให้มีความคิดเชิงวิพากษ์ และเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรม