ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์นิด้า มุ่งสร้าง "นักวิชาชีพ-นักวิชาการ-นักบริหาร" ให้รู้หลักกฎหมายและสังคมไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญ ของนักบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยปรัชญา "นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา"