ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีการสำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2518 นับเป็นการทำโพลครั้งแรกในประเทศไทย ที่ใช้ความรู้ทางสถิติมาทำนายผลได้อย่างใกล้เคียงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ทำให้โพลของนิด้าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากในสมัยนั้น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในปี 2519 สถาบันฯ จึงได้ยุติการทำโพลนับจากนั้นมา

          ปี 2550 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี ได้ทำการจัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยมี ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ประชุม สุวัตถี อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ เป็นผู้ให้กรอบแนวคิดในการดำเนินงานด้านการวางระบบและการจัดสร้างตัวอย่างหลัก (Master Sample) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมให้กับนิด้าโพล

โพลสาธารณะ (Public Poll)

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ส่วนโพลสาธารณะ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) บันทึกผลการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายงานผลออกสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข้อค้นพบ เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐหรือต่อนโยบายสาธารณะ เพราะสถาบันฯ ถือว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลและรัฐสภาต้องรับฟังเพื่อใช้ประกอบในการบริหารและพัฒนาประเทศในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีสื่อหรือหน่วยงานกลางที่เป็นอิสระในการดำเนินงานทำหน้าที่สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ให้ได้มัีโอกาสแสดงทัศนคติ / ความคิดเห็น / ความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชน

 

 

ธุรกิจโพล (Business Poll)

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ส่วนธุรกิจโพล ดำเนินการให้บริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น

• การสำรวจความพึงพอใจ

• การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

• Mystery Shopper

• การวิจัยตลาด

• การทำโพล/การทำประชาพิจารณ์

• การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)

• การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

          และบริการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) รวมถึงขั้นตอนการทำโพล