ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์


ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Strategy Management System : STM) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับสถาบันและระดับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมถึงการถ่ายทอด การติดตาม และประเมินผล โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินหรือนโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งนำตัวชี้วัดที่หน่วยงานภายนอกกำกับ เช่น ตัวชี้วัด สงป. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวบ่งชี้ สกอ. และตัวบ่งชี้ สมศ. บูรณาการกับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการกำกับ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว และรายงานผลผู้บริหารสถาบัน และหน่วยงานภายนอกได้อย่างทันถ่วงที่ อีกทั้งช่วยให้ลดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น