ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document : e-DOC)


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document : e-DOC) เป็นระบบที่ใช้ในการรับ ส่ง และเวียนเอกสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบ เนื่องจากสามารถส่งและรับหนังสือผ่านระบบ โดยเฉพาะการเวียนหนังสือไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ และลดเวลาในการส่งหนังสือ รวมทั้งข้อมูลการรับส่งเอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว