ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS)


ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) จัดทำขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลสนับสนุนการทำรายงานแก่ผู้บริหาร โดยการทำงานของระบบจะแยกออกจากระบบปฏิบัติงาน (TPS) ซึ่งระบบนี้ มีการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) ระบบบริการการศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ (NIDA QAIS) นำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และมีเครื่องมือในการจัดทำรายงานต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Decision Support System) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำสารสนเทศที่ได้จากระบบมาช่วยในการบริหารงานสถาบันต่อไป โดยคลังข้อมูลที่มีในปัจจุบัน มีดังนี้

- คลังข้อมูลด้านงบประมาณ
- คลังข้อมูลด้านบัญชีการเงิน
- คลังข้อมูลด้านบุคลากร
- คลังข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพ
- คลังข้อมูลนักศึกษา
- คลังข้อมูลผู้สมัคร