ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System)


ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System) เป็นระบบที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดทำรายวิชา นำขึ้นระบบเพื่อให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ในระบบยังมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย