ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (Attendance Tracking System : ATS)


ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้งานทรัพยากร (Attendance Tracking System : ATS) เป็นระบบที่สนับสนุนให้เกิดการใช้งานทรัพยากรที่คุ้มค่า และบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังจะช่วยในการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยระบบจะใช้ในการติดตามการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบุคลากรในสถาบันว่ามีการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ในส่วนของนักศึกษาจะนำมาใช้ในการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษา และในส่วนของบุคลากรสามารถใช้ในการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมและงานสัมมนาต่าง ๆ ได้