ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)


ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) เป็นระบบที่ใช้ในการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความสะดวกกับผู้เข้าสอบและทราบผลการสอบได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ และการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์