ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ของขวัญปีใหม่ กับ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ

โดย...ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)www.econ.nida.ac.th; http://piriya-pholphirul.blogspot.com; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          ของขวัญปีใหม่ ในแง่ของเศรษฐศาสตร์มหภาค เชื่อว่า การจับจ่ายใช้สอยในการหาซื้อของขวัญปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการบริโภคของครัวเรือน (Household Consumption) และจะส่งผลทางบวกต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การจ้างงาน หรือ ตลาดหุ้น เพราะมีการไหลเวียนของเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ยิ่งช่วงสิ้นปีด้วยแล้ว ในทุกๆ ปี จะมีการจับจ่าย หาซื้อ ของขวัญปีใหม่ ให้กับลูกค้า และ ญาติผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือกันอย่างมากมาย

 

Read more: ของขวัญปีใหม่ กับ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ

NIDA เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development "สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

#NIDAเปลี่ยนไป

เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development

"สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

          ซึ่งเราเริ่มต้นด้วยการทำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations - UN) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประชาคมโลก

Read more: NIDA เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development...

“นิด้า” สถาบันที่มากกว่า “สถาบันการศึกษา” นิด้า สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

 

“นิด้า” สถาบันที่มากกว่า “สถาบันการศึกษา”  นิด้า สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “นิด้า” จึงได้นำเอา “สีเหลือง” อันเป็นสีประจำพระองค์ มาเป็น “สีประจำสถาบัน” ประกอบกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีดอกไม้ประจำสถาบัน คือ “ดอกราชพฤกษ์” ตึกและอาคารต่าง ๆ ภายในสถาบันจึงถูกออกแบบให้เป็น “สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำสถาบัน

Read more: “นิด้า” สถาบันที่มากกว่า “สถาบันการศึกษา” นิด้า สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

นิด้า” สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

นิด้า คืออะไร ทำไมใคร ๆ ก็อยากเข้าเรียนที่นิด้า ⁉

"นิด้า (NIDA)" มาจากตัวย่อชื่อเต็มในภาษาอังกฤษ National Institute of Development Administration หรือในภาษาไทย คือ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “นิด้า” 

"นิด้า" เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

Read more: นิด้า” สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

โลกสวยด้วย Audiobooks และ Read Aloud

 

 

โลกสวยด้วย Audiobooks และ Read Aloud

ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว
อาจารย์คุณวุฒิ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Read more: โลกสวยด้วย Audiobooks และ Read Aloud

เป็นมหาวิทยาลัยใน กํากับของรัฐแล้ว ยังอยู่ ภายใต้การควบคุมตรวจ สอบองค์กรภายนอกอยู่ หรือไม่?

          การจัดองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการรวมอํานาจ (Centralization) เป็นการรวมอํานาจในการ ปกครอง การบริหารงาน การตัดสินใจทั้งหลายไว้ ที่ราชการส่วนกลาง ซึ่งอาจมีการส่งเจ้าหน้าที่ของ ราชการส่วนกลางไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานปลาย

Read more: เป็นมหาวิทยาลัยใน กํากับของรัฐแล้ว ยังอยู่ ภายใต้การควบคุมตรวจ สอบองค์กรภายนอกอยู่ หรือไม่?

ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุวิทย์ เมษินทรีย์

ถึงเวลาที่พวกเราต้องเปิดมุมมองใหม่ มองประเทศไทยใน “แง่บวก” มากกว่ามองใน “แง่ลบ” มองจาก “โอกาส” มากกว่ามองจาก “วิกฤติ” ใช้การ “วิเคราะห์” ด้วยข้อมูลและตัวเลข มากกว่าการ “วิจารณ์” ด้วยอารมณ์และความรู้สึก

Read more: ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“NO Gift Policy" นโยบายต่อต้านการการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต

          งดรับ งดให้ของขวัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต ขอขอบคุณความปรารถนาดีและมิตรไมตรีวิตของท่าน

          ตามนโยบาย NO Gift Policy ของสถาบัน ที่ให้งดรับของขวัญทุกชนิด โดยเปลี่ยนเป็น การให้เพื่อตอบแทนสังคมแทน ทําให้ผู้เขียน นึกถึงเรื่องการกระทําผิดฐาน “เจ้าพนักงาน เรียกหรือรับสินบน” ซึ่งเป็นฐานความผิด ตามกฎหมายอาญา และมีอัตราโทษที่รุนแรง มาก โดยอัตราโทษเริ่มต้นตั้งแต่จําคุกห้าปี ไปจนถึงอัตราโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต กันเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีค่าปรับที่สูงถึง หลักหลายแสนบาทด้วย จะผิดฐาน “เจ้า พนักงานเรียกหรือรับสินบน” ได้นั้น มีหลัก พิจารณาสําคัญเพียงใด ? ผู้เขียนขอสรุป สันกระชับภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 ดังนี้

Read more: “NO Gift Policy" นโยบายต่อต้านการการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต