ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 10 ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ จาก ThaiPublica

          จากบทความก่อนหน้านี้ที่ผมได้เขียนถึงบทบาทของ “การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ” การใช้นโยบายการค้าเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมนั้น จำเป็นที่นโยบายการค้าจำเป็นต้องบรรลุวัตถุประสงค์หลักใน 3 ด้านดังต่อไปนี้

          1)การค้าต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างสูงให้กับประเทศ (Creating Economic Opportunities) ให้กับประเทศ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะการขยายปริมาณการค้าผ่านการเปิดเขตการค้าเสรีเท่านั้น แต่ควรเป็นการเพิ่มคุณค่าของการค้าผ่านสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงผ่านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค และลดอุปสรรคทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

Read more: 10 ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

Bank Run: ความไม่ยั่งยืนของระบบการเงิน หรือ ต้นทุนที่ต้องจ่าย

          ปีนี้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ตกเป็นของนักเศรษฐศาสตร์มหภาคสายการเงินการธนาคารอย่าง Ben Bernanke, Douglas Diamond และ Philip Dybvig ซึ่งผู้คนน่าจะคุ้นชื่อของ Ben Bernanke กันมาบ้างจากข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ เพราะเขาผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 2006 – 2014 ซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาเผชิญกับวิกฤติซับไพรม์

 

Read more: Bank Run: ความไม่ยั่งยืนของระบบการเงิน หรือ ต้นทุนที่ต้องจ่าย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของขวัญปีใหม่

โดย...ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)www.econ.nida.ac.th; http://piriya-pholphirul.blogspot.com; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          ของขวัญปีใหม่ ในแง่ของเศรษฐศาสตร์มหภาค เชื่อว่า การจับจ่ายใช้สอยในการหาซื้อของขวัญปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการบริโภคของครัวเรือน (Household Consumption) และจะส่งผลทางบวกต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การจ้างงาน หรือ ตลาดหุ้น เพราะมีการไหลเวียนของเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ยิ่งช่วงสิ้นปีด้วยแล้ว ในทุกๆ ปี จะมีการจับจ่าย หาซื้อ ของขวัญปีใหม่ ให้กับลูกค้า และ ญาติผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือกันอย่างมากมาย

 

Read more: เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของขวัญปีใหม่

NIDA เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development "สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

#NIDAเปลี่ยนไป

เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development

"สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

          ซึ่งเราเริ่มต้นด้วยการทำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations - UN) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประชาคมโลก

Read more: NIDA เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development...

“นิด้า” สถาบันที่มากกว่า “สถาบันการศึกษา” นิด้า สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

 

“นิด้า” สถาบันที่มากกว่า “สถาบันการศึกษา”  นิด้า สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “นิด้า” จึงได้นำเอา “สีเหลือง” อันเป็นสีประจำพระองค์ มาเป็น “สีประจำสถาบัน” ประกอบกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีดอกไม้ประจำสถาบัน คือ “ดอกราชพฤกษ์” ตึกและอาคารต่าง ๆ ภายในสถาบันจึงถูกออกแบบให้เป็น “สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำสถาบัน

Read more: “นิด้า” สถาบันที่มากกว่า “สถาบันการศึกษา” นิด้า สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

นิด้า” สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

นิด้า คืออะไร ทำไมใคร ๆ ก็อยากเข้าเรียนที่นิด้า ⁉

"นิด้า (NIDA)" มาจากตัวย่อชื่อเต็มในภาษาอังกฤษ National Institute of Development Administration หรือในภาษาไทย คือ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “นิด้า” 

"นิด้า" เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

Read more: นิด้า” สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

โลกสวยด้วย Audiobooks และ Read Aloud

 

 

โลกสวยด้วย Audiobooks และ Read Aloud

ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว
อาจารย์คุณวุฒิ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Read more: โลกสวยด้วย Audiobooks และ Read Aloud

เป็นมหาวิทยาลัยใน กํากับของรัฐแล้ว ยังอยู่ ภายใต้การควบคุมตรวจ สอบองค์กรภายนอกอยู่ หรือไม่?

          การจัดองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการรวมอํานาจ (Centralization) เป็นการรวมอํานาจในการ ปกครอง การบริหารงาน การตัดสินใจทั้งหลายไว้ ที่ราชการส่วนกลาง ซึ่งอาจมีการส่งเจ้าหน้าที่ของ ราชการส่วนกลางไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานปลาย

Read more: เป็นมหาวิทยาลัยใน กํากับของรัฐแล้ว ยังอยู่ ภายใต้การควบคุมตรวจ สอบองค์กรภายนอกอยู่ หรือไม่?