ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Benefits of workplace spirituality on real estate agents’ work outcomes: the mediating role of person-Job fit

โดย Peetikarn Pattanawit, รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

 

Abstract

          Purpose – This study aims to apply the person-environment fit theory to examine the effect of workplace spirituality on real estate agents’ person-job (P-J) fit. Moreover, P-J was proposed as a mediator to explain the effect of workplace spirituality on customer-oriented organizational citizenship behavior (CO-OCB) and job performance that real estate agents demonstrate.

          Design/methodology/approach – A sample of 398 agents was obtained from 60 brokerage firms in Bangkok, Thailand. The data were collected through an online questionnaire survey. Data analysis was performed using partial least squares structural equation modeling. Findings – The analysis supported the positive association between workplace spirituality and P-J fit. In addition, the mediating effect analysis showed that P-J fit mediated the association between workplace spirituality and CO-OCB in part, but mediated the association between workplace spirituality and job performance fully. Originality/value – The findings overall clarify the theoretical mechanism by which workplace spirituality motivates real estate agents to demonstrate positive work behavior and enhanced performance.

 

Keywords Workplace spirituality, Person-job fit, Organizational citizenship behavior, Job performance, Work motivation, Salespeople, Human resource management

 

วารสาร Management Research Review

Paper type Research paper

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MRR-06-2021-0482/full/html

 

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์