ติดตาม :        เลือกภาษา THEN The mediating effect of corporate culture on the relationship between business model innovation and corporate social responsibility: A perspective from small-and medium-sized enterprises

โดย Chih-Hung Chen อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

 

Abstract

          Studies on business model innovation have generally focused on large corporations to the neglect of small- and medium-sized enterprises. On the way towards BMI, corporate social responsibility plays a critical role that has barely been taken into consideration.

          In this study, corporate culture was adopted as a mediating factor for exploring the relationship between CSR and BMI. Based on quantitative methods and data from 218 respondents working at SMEs in Taiwan, the findings indicate that SEMs may implement CSR to promote business model innovation, as well as identify the mediating effect of corporate culture for the influence of CSR on BMI. The conclusions reveal the managerial implications of the ways, paths, and mechanism of BMI by enabling SEMs to participate in CSR activities.

 

Keywords : Carroll's pyramid theoryBusiness model innovationCorporate social responsibilityCorporate cultureSmall- and medium-sized enterprises

 

วารสาร Asia Pacific Management Review

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S102931322200001X

 

ศึกษาผลของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ที่มีผลต่อการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ